در صورتی مایل به دریافت گواهی نامه رانندگی سوئدی هستید

الف) مجوز رانندگی هنگامی به شما داده می شود که شما 16 سال داشته باشید تا قادر به آموزش دیدن برای رانندگی باشید. فرم درخواست و فرم بینایی سنجی پر شود انجام شود و هر دو می بایست جهت تائید به دفتر مربوطه ارسال شود. این مجوز جدید برای 5 سال داده می شود و امکان تمدید آن نیست. پس از کسب این مجوز دارنده ی آن به صورت قانونی می تواند در آموزشگاه و یا زیر نظر مربی خصوصی که دارای پیش نیازها لازم و تجربه ی کافی می باشد تمرین کرده و آموزش ببیند

ب) تمرین ریسک به دو بخش تقسیم می شود

یک:دوره ای در ارتباط با الکل، مواد مخدر، دارو، خستگی و کارهای خطرناگ در هنگام رانندگی.این دوره تا 5 سال اعتبار دارد

دو: تمرین رانندگی روی یخ که شامل سرعت، ایمنی و رانندگی در شرایط مفرط. این مجوز 5 سال اعتبار دارد. (اگر قبل از آوریل 2009 گرفته شده باشد 4 سال اعتبار دارد). هر دو دوره ی الکل و راننگی روی یخ روز دریافت گواهی نامه منقضی می شود. فرد تحت تعلیم باید پیش از ورود آزمون های تئوری و عملی در رانندگی هر دو دوره را بگذراند

ب) آزمون به دو بخش تقسیم می شود

آزمون تئوری: این آزمون به وسیله ی کامپیوتر انجام می شود که در مدت زمان 50 دقیقه می بایست به 70 سوال جواب داده شود 5 سوال از این سوالات تجربی بوده و در مجموع محاسبه نمی شود. (هدف ار آن کمک به تهیه ی سوالات جدید برای آزمون های بعدی می باشد). نتیجه ی آزمون بلافاصله بعد از ثبت جواب ها نشان داده می شود و نمره ی قبولی 52 است. تمامی سوالات چند گزینه ای است که یکی از گزینه ها درست است.65 سوال به 5 بخش تقسیم می شوند که تمامی جوانب رانندگی را پوشش می دهد.

آزمون عملی: این آزمون هم در شهر و هم در جاده های خارجی انجام می شود. اگر رانندگی شما بدون ایراد انجام شود کارشناس رانندگی آزمون شما را موفقیت آمیز خوانده و گواهی نامه به شما داده می شود. اما اگر رانندگی شما بر خلاف قانون، پر خطا باشد و یا کارشناس رانندگی رانندگی شما را برای سایر شهروندان خطرناک تصور کمد شما ملزم به تکرار آزمون عملی گاها تا چند مرتبه می باشید.